Συμβάσεις και Συμφωνητικά στο Διαδίκτυο / Internet

Πως σχηματίζεται μια σύμβαση στο διαδίκτυο και τι πρέπει να προσέχουμε;

Οι αγορές μέσω διαδικτύου υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα στον σχετικό ιστότοπο, καθώς και να μπορείτε να τους κατεβάσετε/αποθηκεύσετε.

Για οποιοδήποτε λόγο που μπορεί να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, όπως εμπόριο, διαφήμιση κλπ υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν σαφείς όροι και προϋποθέσεις. Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι απλοί χρήστες πρέπει να εξασφαλίζουν γνώση του γενικού πλαισίου των διαδικτυακών συναλλαγών ενώ ιδιαίτερα οι επαγγελματίες πρέπει να λαμβάνουν έγκυρες νομικές συμβουλές και σαφή νομική καθοδήγηση.

Βασικές προϋποθέσεις για την στοιχειοθέτηση των διαδικτυακών συμβάσεων είναι η προσφορά για αγορά αγαθών, η ρητή αποδοχή της προσφορά και η σαφής πρόθεση να συναφθεί νομικά δεσμευτική σύμβαση.

Προσοχή: συνήθως από την απλή ανταλλαγή χρημάτων για αγαθά συνάγεται η πρόθεση των μερών να συνάψουν νομικά δεσμευτικές σχέσεις. Οπότε, συμβαίνει το εξής, είτε γνωρίζετε τους όρους των σχέσεων αυτών, είτε τους έχετε αποδεχτεί (πολλές φορές χωρίς να το καταλάβετε), είτε θα ισχύσουν οι γενικοί όροι των συναλλαγών.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν απαιτείται έγχαρτη ή/και υπογεγραμμένη σύμβαση για να είναι έγκυρη μία διαδικτυακή σύμβαση.

Οι επαγγελματίες είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι  όροι και προϋποθέσεις που χρησιμοποιούν καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Πάντα θα πρέπει να καθίστανται σαφή τα εξής:

 • Οι υπηρεσίες ή/και τα αγαθά  προς πώληση
 • Όνομα εμπόρου και, αν η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά, διεύθυνση εμπόρου
 • Το αντίτιμο (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) και ο τρόπος πληρωμής
 • Κόστος μεταφοράς (εάν υπάρχει)
 • Δικαίωμα ακύρωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
 • Το διάστημα που η προσφορά είναι έγκυρη
 • Εάν ο έμπορος, σε περίπτωση έλλειψης προϊόντος, θα προμηθεύσει παρεμφερές προϊόν
 • Σε περίπτωση επιστροφής ή ακύρωσης ποιος θα καταβάλει το αντίτιμο μεταφοράς/επιστροφής
 • Ο Χρόνος/τόπος παράδοσης και υπεύθυνος για την παράδοση, τα στοιχεία παράδοσης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, του τόπου και του ποιος είναι υπεύθυνος για την παράδοση
 • Δικαιώματα λήξης σύμβασης και υπαναχώρησης
 • Όροι περιορισμού/πλαισίου ευθύνης
 • Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια.

 

Επίσης ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει:

 • Τους Όρους / Προϋποθέσεις ακύρωσης
 • Την διεύθυνση του εμπόρου όπου μπορεί να απευθύνει τα τυχόν παράπονα του
 • Πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση και τυχόν εγγυήσεις

 

Σε κάθε περίπτωση, πάντα εφαρμόζεται και η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι όροι περιορισμού της ευθύνης των πωλητών πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένοι και πάντα υπό το πρίσμα και τον έλεγχο του αναγκαστικού δικαίου, άλλως καθίσταται άκρως πιθανό να θεωρηθούν καταχρηστικοί και άρα μη εφαρμόσιμοι

Με τις ηλεκτρονικές συμβάσεις όπως και με κάθε άλλη σύμβαση, ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε  νομική συμβουλή αμέσως. Είναι πολύ σύνηθες ο έμπορος και ο πελάτης να μην βρίσκονται στο ίδιο κράτος κατά τη σύναψη και ολοκλήρωση της συμβατικής σχέσης. Συνεπώς, πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιανού κράτους η νομοθεσία θα εφαρμόζεται και ποια δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις υπέρ των καταναλωτών.

Image

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο: 6945 088 741 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας