ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Έννοια

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να ταυτοποιηθούν μέσω των δεδομένων αυτών. Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Άννα Μαρία Φίλιππα (τηλ. (+30) 6945088741) η οποία δεν συλλέγει ηλεκτρονικά πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν. Προσωπικές πληροφορίες δύναται να συλλέξει μόνο για λόγους που αφορούν τη σχέση δικηγόρου – πελάτη ή/και δικηγόρου-υποψήφιου πελάτη και αποκλειστικά σε περίπτωση που θα έχει την πλήρη αποδοχή και συγκατάθεση σας και μόνο δια ζώσης ή μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τυχόν φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («GDPR») και όλες τις σχετικές Ελληνικές Νομοθετικές διατάξεις.

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις δικές σας οδηγίες, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλες τις σχετικές Ελληνικές και Ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις καθώς και είναι πάντα σύμφωνη με την υποχρέωση εχεμύθειας που διέπει τις σχέσεις δικηγόρου – πελάτη

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Φροντίζουμε για την πλήρη συμμόρφωση μας τις υποχρεώσεις μας δυνάμει του GDPR και της σχετικής Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Διατηρούμε με ασφάλεια και διαγράφουμε τόσο με ασφάλεια όσο και εγκαίρως τα δεδομένα σας. Προστατεύουμε με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα τα δεδομένα σας  από τον κίνδυνο απώλειας, υποκλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και πρόσβασης, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό στην σημερινή κοινωνία του διαδικτύου.

Επεξεργασία

Σύμφωνα με τους κανόνες του GDPR υπάρχουν έξι (6) βασικοί λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται νομοθετικά η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εμείς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν έχουμε σχετικό νόμιμο δικαίωμα και έννομο συμφέρον και μόνο για τρεις  (3)  νόμιμους λόγους που επιτρέπουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δυνάμει του GDPR,:

 1. Όταν έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας
 2. Όταν έχουμε προηγουμένως λάβει  τη συγκατάθεση σας
 3. Όταν υπάρχει εντολή ή σύμβαση μεταξύ πελάτη και δικηγόρου  που, όχι μόνο επιτρέπει αλλά και  απαιτεί από εμάς να προχωρήσουμε σε σχετική επεξεργασία των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε οικειοθελώς  γίνεται από εμάς προσωπικά και δεν εμπλέκεται κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα

Δεν λαμβάνει χώρα και δεν θα λάβει χώρα περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο ή σκοπό χωρίς την προηγούμενη πλήρη σχετική ενημέρωση σας και χωρίς να έχουμε λάβει τη σαφή συγκατάθεση σας όπου αυτό θα καθίσταται απαραίτητο

Άπαντες οι όροι στον ιστότοπο μας μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης μας

Δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα

Πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο του αρχείου δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα εάν διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβή
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για εμάς να τα διατηρούμε
 • Το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή,  να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσης σας για επεξεργασία (όπου η νομιμότητα της επεξεργασίας απαιτεί τη συγκατάθεση σας)
 • Το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικά , και κοινοποιούνται σε τυχόν συνεργάτες εντός του γραφείου, μόνο εάν αυτό απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Κοινοποίηση σε τρίτους μπορεί να γίνει  μόνο με την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση σας στα πλαίσια των υπηρεσιών που σας παρέχουμε ή σύμφωνα με νόμιμη απαίτηση των αρμόδιων κρατικών/ρυθμιστικών αρχών.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όσον αφορά στη σχέση δικηγόρου πελάτη τα δεδομένα που μας παρέχετε με τη συγκατάθεση σας αφορούν στην διαχείριση της υπόθεσης σας και κρίνονται απαραίτητα για τη διαχείριση αυτή αναλόγως και τον τομέα δικαίου και των απαιτήσεων της υποθέσεως σας. Τα δεδομένα αυτά τα διατηρούμε καθ’ όλη τη διάρκεια που διαχειριζόμαστε την υπόθεση σας και έως ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή ή/και παράδοση τους ενώ διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ μας για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της υποθέσεως σας με σκοπό την τυχόν αποδεικτική δύναμη αυτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και τις μεταξύ μας οικονομικές ή/και άλλες συμφωνίες.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΔ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή αν θα επισκεφθείτε και θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας επιτρέποντας μας να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies. Εάν όμως επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε σελίδες που απαιτούν να συμπληρώσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα αυτό θα το κάνετε κατ’ επιλογή σας και με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας για πληροφόρηση ή κάποια υπηρεσία που πιθανώς ενδιαφέρεστε να σας παρέχουμε. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ως άνω λόγους και μόνο από εμάς ως φυσικά πρόσωπα και σε αυστηρά προσωπικό πλαίσιο. Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για λόγους διαφήμισης και μάρκετινγκ παρά μόνο εάν σας έχουμε ενημερώσει και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας και για όσο χρονικό διάστημα μας το επιτρέπετε.

Παρακαλούμε να λαμβάνετε πάντα υπ’ όψιν ότι το διαδίκτυο δεν παρέχει απόλυτες εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια της επικοινωνίας των δεδομένων, συνεπώς, εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την ασφάλεια σας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόλυτο της σχετικής ασφάλειας.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς έχει ως θεμελιώδη σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της παραδοσιακής σχέσης δικηγόρου πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε διαδικτυακά είναι ανώνυμα και τα απολύτως βασικά, δεδομένης και της λειτουργίας του διαδικτύου και συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεση σας.

Πνευματικά δικαιώματα

Κατά κύριο λόγο τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων και του λεκτικού στον ιστότοπο μας αποτελούν δική μας πνευματική ιδιοκτησία. Συνεπώς, απαγορεύεται η αντιγραφή και αναπαραγωγή τους χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια μας. 

Σε τυχόν περίπτωση πνευματικών δικαιωμάτων που δεν μας ανήκουν παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά.

Λοιποί Όροι

Περαιτέρω λόγοι διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Γενικότεροι λόγοι διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Πρόληψη ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάτης

Επιβολή όρων και προϋποθέσεων

Απόδειξη δίκαιης και ηθικής αντιμετώπισης μας και διαχείρισης της υποθέσεως σας

Δυνατότητα ελέγχου συγκρούσεων συμφερόντων

Παροχή δυνατότητας σε εμάς να ανταποκριθούμε σε τυχόν δικές σας αξιώσεις και παράπονα

Προσοχή: δεν είναι όλα τα προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα, η νομοθεσία ορίζει σχετικά και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν

Τόπος διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας διατηρούνται είτε στο γραφείο μας εάν αφορούν στη σχέση δικηγόρου – πελάτη ενώ αν αφορούν στη σχέση ιδιοκτήτη ιστότοπου και επισκέπτη/χρήστη διατηρούνται στους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής

Τα γενικότερα δικαιώματα σας δυνάμει GDPR

 • Εάν το επιθυμείτε, να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων
 • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν λάθη
 • Σε πλείστες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε (ρωτήστε μας)
 • Εάν το επιθυμείτε, έχετε, κατά κύριο λόγο, το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε στην μορφή που επιθυμείτε τα δεδομένα σας
 • Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή

Για τα σχετικά δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεν χρεώνουμε

Σε περίπτωση που ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή διαγραφή, τροποποίηση, ενημέρωση αυτών δεν υπάρχει κόστος για εσάς εκτός εάν το σχετικό αίτημα σας είναι επαναλαμβανόμενο ή/και αβάσιμο οπότε και θα επιβαρυνθείτε με ένα εύλογο κόστος.

Ανταπόκριση μας σε όλα τα αιτήματα σας που αφορούν στην ασφάλεια και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων

Σκοπός μας είναι να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα σας άμεσα και πάντως εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών εκτός εάν το αίτημα σας ενέχει ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες ή έχετε υποβάλλει συγχρόνως πολλαπλά αιτήματα οπότε και θα ενημερώνεστε εκ νέου για την προθεσμία της απάντησης μας

Επικοινωνία μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Υπεύθυνης Επεξεργασίας Δεδομένων Άννα Μαρία Φίλιππα μέσω ταχυδρομείου ή/και email ή/και τηλεφώνου στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Μιχαλακοπούλου 194

11527-Αθήνα

τηλ. 2130231018

κιν. 6945088741

email: amphilippa@philippalaw.com