6945 088 741
Αθέμιτος ανταγωνισμός

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
6945 088 741 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας

Αθέμιτος αναταγωνισμός

Τι είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός

Εν γένει, ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι οι μέθοδοι προσέλκυσης πελατών με δόλια μέσα, δηλαδή με τρόπους που αντίκεινται στα χρηστά ήθη αποτελούν παραβατική συμπεριφορά

Παραδείγματα αθέμιτου ανταγωνισμού

  • Παράνομη χειραγώγηση τιμών ή προσφοράς και ζήτησης
  • Αθέμιτη απομίμηση/αντιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας
  • Αθέμιτη απομίμηση/αντιγραφή σήματος ή εμπορικής ονομασίας
  • Αθέμιτη απομίμηση/αντιγραφή πνευματικού ή εφευρετικού έργου
  • Αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού
  • Αθέμιτη απόσπαση και προσέλκυση πελατείας
  • Αθέμιτη αντιγραφή τεχνογνωσίας «know how»
  • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση (ανακριβείς δηλώσεις)
  • Δυσφημιστικές διαδόσεις και φήμες σε βάρος ανταγωνιστή
  • Παράνομη διακοπή μακροχρόνιων συμβάσεων

Προσοχή, πρέπει να υπάρχει σχέση και πρόθεση ανταγωνισμού, οπότε ο πληττόμενος να δύναται να προστατευθεί νομικά

Ο βασικός νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό είναι ο 146/1914 ενώ υπάρχει συμπληρωματική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερη σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η λογική είναι ότι κάθε ψευδής παράσταση (διαφήμιση κλπ) για τα προϊόντα ή/και τις τιμές (ακόμα και ανακριβείς δηλώσεις περί ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς), δυσφημιστικές ειδήσεις ή διαδόσεις, Βλαπτικοί ισχυρισμοί ή διαδόσεις, Αθέμιτη χρήση ονόματος, διακριτικού γνωρίσματος, σήματος κλπ, αθέμιτη γνωστοποίηση εμπορικών ή βιομηχανικών απορρήτων, αθέμιτη χρησιμοποίηση σχεδίων ή κανόνων τεχνικής φύσης συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τι να κάνετε αν θιγείτε από αθέμιτο ανταγωνισμό

Ο θιγόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια απαιτώντας την παράλειψη των πράξεων που συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό (π.χ. την αφαίρεση της δυνατότητας να χρησιμοποιείται εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται παρανόμως) και την οικονομική αποκατάσταση της ζημίας του.

Επίσης, στις περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού παρέχεται και η δυνατότητα ταχείας πολιτικής δίκης με την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων