6945 088 741

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ INFLUENCERS & BRANDS

Γενικά οι Influencers κατατάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των ακολούθων τους. Στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι οι ακόλουθοι αριθμοί είναι, κατά προσέγγιση, οι πιο σχετικοί:

 • Nano (αυξανόμενη τάση) 1.000 – 10.000
 • Micro (αυξανόμενη τάση) 10.000 – 100.000
 • Macro 100.000+

Ο διαχωρισμός έχει σημασία τόσο για την προσέγγιση του brand στον Influencer όσο και την προσέγγιση του Influencer στο brand

Κάθε κατηγορία έχει ιδιαιτερότητες

Παραδείγματα:

 • Οι nano και micro πολλές φορές δεν έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν τιμολόγια/αποδείξεις
 • Οι mαcro συνάπτουν συχνά προφορικές συμφωνίες με τα brands
 • Ανήλικοι Influencers (YouTube – TikTok): απαιτείται συναίνεση και των δύο γονέων

Το οικοσύστημα του influencing marketing είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, πολλές εταιρείες, πλην του brand, ενδέχεται να είναι κρίκοι της αλυσίδας μιας καμπάνιας όπως:

 • Advertising agencies
 • Media shops
 • PR agencies
 • Network Agencies
 • Influencers’ Managers
 • Platforms

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθίσταται σαφές και κατανοητό στις συμβάσεις μεταξύ τους, ποιες ενέργειες και ποια ευθύνη αναλαμβάνει ο καθένας κι ποια είναι η σχέση του με τους υπόλοιπους

Η σοβαρή νομική υποστήριξη και τα σαφή όρια υποδηλώνουν ότι γνωρίζουμε την αγορά μας και τους κινδύνους της και είμαστε σε θέση να θέσουμε τα δικά μας όρια για την προστασία όλων

Ο Influencer είναι ο κρίκος της αλυσίδας που μπορεί να επηρεάσει όλους τους υπόλοιπους και την επιτυχία της προώθησης οπότε όλοι πρέπει να γνωρίζουν τι να προσέχουν στις συμφωνίες τους

Όσο πιο επιλεκτικός με τα brands και αυστηρός να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του είναι ο Influencer τόσο το καλύτερο γιατί αυτό σημαίνει ότι οι followers τον εμπιστεύονται όταν προωθεί μια επιλογή/brand

Οι Συμβάσεις με τους Influencers πρέπει να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Οι όροι των συμβάσεων αυτών πρέπει να είναι απλοί και κατανοητοί σε όλους.

Δεν συντάσσουμε μια σύμβαση και τη δίνουμε στον Influencer να την υπογράψει. Πρέπει να προκύπτει από την σύνταξη/διατύπωση και εν γένει μορφή/εμφάνιση κάθε συμφωνητικού ότι δεν πρόκειται για προ διατυπωμένο συμφωνητικό αλλά πρόκειται για κοινή συναίνεση κατόπιν διαπραγμάτευσης

Ο Influencer πρέπει να γνωρίζει τους όρους χρήσης της πλατφόρμας προβολής και να είναι βέβαιο ότι θα τους ακολουθήσει

Κάποιοι από τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Προσβολή δικαιωμάτων τρίτων: το υλικό που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει και προβάλει ο Influencer σε κάθε ενέργεια θα ανήκει στον ίδιο ή/και στο brand, αλλιώς θα εξασφαλίζει ο ίδιος την σχετική άδεια ή το brand

Μπορεί λόγω ειδικότητας, εν γένει γνωσιακού επιπέδου, εμπειρίας κλπ να χαρακτηριστεί ως άξιος εμπιστοσύνης να τα ελέγχει αυτά ο Influencer? Συνήθως όχι, οπότε μία τέτοια ρήτρα θα θεωρηθεί καταχρηστική και την ευθύνη σε κάθε περίπτωση θα έχουν κατά περίπτωση όλοι οι κάποιοι από όσους συμβάλλονται μαζί του

Πρέπει να καθίσταται σαφές ποιος έχει την πνευματική ιδιοκτησία του υλικού που αναρτάται – εάν ανήκουν στον influencer θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι χρήση μπορεί να κάνει και που, αντίστοιχα το brand να φροντίσει να υπάρχουν ξεκάθαροι όροι στο δικαίωμα χρήσης του Influencer της δικής του ιδιοκτησίας και το χρονικό διάστημα και σε ποιες πλατφόρμες

Απαιτείται εκατέρωθεν ρητή άδεια για χρήση εικόνων και ονομάτων ως μέρος μιας ευρύτερης μελλοντικής καμπάνιας

Πρέπει να υπάρχει αναλυτική και λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών/υπηρεσιών που συμφωνούνται
Τα brands καλό είναι να συμφωνούν με τους Influencers ton ακριβή τρόπο και το χρονικό διάστημα πιθανής πρόσβασης/διάθεσης των δεδομένων που αφορούν σε μετρήσεις απόδοσης, (αξιολόγηση των KPI’s – εκτίμηση ROI)

Brand reputation & Editorial control

Απαιτείται στη σύμβαση πλήρης καταγραφή ενεργειών που βλάπτουν το brand

Εκτός από το τι είναι politically correct και την αποκλειστικότητα σε σχέση με ανταγωνιστές καλό είναι να συμφωνούμε ότι δεν θα προωθήσει προϊόντα τα οποία έχουν αντίθετη φιλοσοφία και ηθική από το brand. Για την μείωση αυτού του κίνδυνου μπορούμε να εντάξουμε όρους ευρείας και στενής υποχρέωσης – πχ ευρεία υποχρέωση είναι να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει το brand ή το προϊόν και ότι το σύνολο του περιεχομένου θα είναι κοινωνικά αποδεκτό (προσοχή να περιγράφεται ξεκάθαρα τι μπορεί να βλάψει το brand), ενώ υποχρεώσεις υπό στενή έννοια π.χ. είναι ότι θα χρησιμοποιείται συγκεκριμένη ορολογία και θα προωθούνται συγκεκριμένα προϊόντα

Πρέπει να αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένα πότε και ποια δικαιώματα έχουμε ως προς το δικαίωμα να απαιτήσουμε να κατέβει μια ανάρτηση

Απαιτείται όλοι οι όροι που αφορούν σε προϊόντα, χρόνους αναρτήσεων, πληρωμές κλπ να είναι λεπτομερείς και να παρατίθενται με σαφήνεια

Ειδικά σε σχέση με ανταγωνιστές είναι αναγκαίο να υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των ανταγωνιστών ή/και ξεκάθαρη αναφορά στα ανταγωνιστικά προϊόντα και στους χρόνους αποκλειστικότητας

Λήξη σύμβασης – Μορφές αποζημίωσης

Καταγραφή στόχων

Σαφής οριοθέτηση του όρου ζημία (τι συγκεκριμένα συνιστά ζημία?)

ένα brand μπορεί να διαπραγματευτεί δικαίωμα λήξης και μορφές αποζημίωσης σε περιπτώσεις που ο influencer δεν πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί

Η αποζημίωση από τον influencer μπορεί να συμφωνηθεί σε διάφορες μορφές ( π.χ. επιπλέον χρόνος αποκλειστικότητας, περαιτέρω προώθηση)